Jak Kopernik pisał o obrotach ciał niebieskich, tak WBREW  z równym jemu uporem pisze o obrotach ziemią rolną.„De revolutionibus agros nostros” brzmi równie ładnie jak „De revolutionibus orbium coelestium”. A sprawa jest tak samo ważna jak u niemiecko-polskiego astronoma, przyczyniając się do jakże rewolucyjnych zmian. 

WBREW złożyło w polskim parlamencie kilka petycji, które wkrótce przez obie izby będą rozpatrywane. Zasadniczo dotyczą one jednego wątku, jakim jest kościelna własność ziemi.

Choć kościół katolicki w ramach rekompensat otrzymał już więcej niż kiedykolwiek stracił, to nadal trwa proces przejmowania przez niego wielu terenów, nie tylko rolnych, które należą do nas, do społeczeństwa. Prawo w tym zakresie jest ułomne, regulacje niepełne, sprzeczne lub niejasne, co prowadzić może do patologii i do korupcji. A tego z pewnością ani kościół katolicki ( lub jakiś inny) ani władze lokalne czy państwowe by nie chciały.

Inicjatywy prawne WBREW zawarte w czterech petycjach wspierają wysiłki władz i kościołów zmierzając do transparencji, pewności obrotu prawnego i uczciwości w transakcjach związanych z ziemią.

Petycja Pierwsza, czyli KOWR-owi od Kościoła wara.

Ponieważ tylko święty Antoni poradził sobie z diabelskimi pokusami, Kościół władając gruntami ornymi, łąkami, lasami i wodami stojącymi nie powinien być wyłączony z kontroli Państwa dbającego o prawidłową gospodarkę i zgodny z prawem obrót prawem własności i/lub dzierżawy.

W Ustawie „o kształtowaniu ustroju rolnego” art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d wyłącza się z grona objętego regulacjami dbałości o potencjał bezpieczeństwa żywnościowego Państwa Kościół Katolicki i związki wyznaniowe.

Nic jednak nie wiadomo o tym, żebyśmy jako naród wyzbyli się swego prawa powszechnego do dysponowania żywnością – i ani w Konstytucji ani w Konkordacie nie ma takich zapisów. Niestety wiara w dobre intencje właściciela to zbyt mało, a pokusa czyha za progiem.

Petycja WBREW w treści uchylająca nadmiarowe uprzywilejowanie księży, zakonnic i ich podmiotów leży już w parlamencie. Przywilej kościelny należy usunąć. Bądźmy równymi obywatelami także z hierarchami. Państwo niechaj ufa i kontroluje. Swoboda kusi i deprawuje, nawet świętych.

Petycja Druga, czyli Kościoła nie pytaj: ile?

„Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”- mówi kodeks cywilny.

Postulujemy by, jeżeli stroną umowy jest podmiot działający w sferze pożytku publicznego, do przeniesienia własności potrzebna była dodatkowo opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości rynkowej nieruchomości. Proponowana zmiana umieszczona być powinna w Kodeksie Cywilnym jako art. 1581. Dlaczego?

Z szerokiej kilku stronicowej argumentacji, z którą można się zapoznać czytając publikowaną przez nas treść petycji, wskażmy jedną istotną, a jakże nieznaną konsekwencję. Stroną umowy może być Kościół Katolicki. Kościelna osoba prawna ma własne obowiązki wynikające z prawa kanonicznego oraz Konkordatu. Niespełnienie wymogów kościelnych ma w polskim prawie skutki rzeczowe. Obowiązki niekiedy używane są jako prerogatywy.

Piastun dobra, duchowny, gdy działa bez stosownych zgód i umocowań powoduje powstanie nieusuwalnej wady prawnej podstawy nabycia nieruchomości. Nie można dysponować tym czego się nie ma. Rękojmia wiary treści ksiąg wieczystych, chroni jedynie w przestrzeni odszkodowawczej. Takie nabycie od falsus procurator jest bezskuteczne tak jak z rąk pasera.

Nasz projekt zmian w K.C. eliminuje ryzyka konfliktów, które mogą powstać wskutek kolizji powszechnych cywilnych przepisów z zasadami regulacji kościelnych.

Petycja Trzecia, czyli kto odmówi Kościołowi bonifikaty ceny?

Wojewoda i samorząd lokalny z przywołaniem art. 68.1 ustawy „o gospodarce nieruchomościami” udzielają bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wartości rynkowej nieruchomości, gdy kupującym jest Kościół bądź związek wyznaniowy.

Zdaniem WBREW koniecznym jest doprecyzowanie zapisu wskazując, że w rzeczy samej samo wywłaszczenie się władzy lokalnej powinno mieć miejsce wyłącznie, gdy dotyczy gruntów i zabudowań przeznaczonych na cele kultu sakralnego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zabiegamy by szafowanie dobrem publicznym ubrane zostało w precyzyjnie zakreślone reguły. Urzędnik niechaj duchownym rozdaje tylko to na co ludzie wyrazili zgodę. Dysponowanie nieruchomościami inwestycyjnymi musi odbywać się w zgodzie z urbanistyką. W naszej petycji zmierzamy do równości i transparentności. Na gruntach darowanych kościołowi lub kupionych z 99-procentową bonifikatą niechaj powstają kościoły a nie domy uciech cielesnych, takie jak spa czy hotele. I niech tak będzie tylko wtedy, gdy grunty te faktycznie przeznaczone są na cele sakralne.

Warto cenić wartość. Dobro ma swą cenę. Dobra doczesne i transcendentne warto godzić. Usuńmy meandry pokusy korupcyjnej, szczególnie kierowanej wobec niedoświadczonych samorządowców poddanych presji instytucji kościelnej.

Petycja Czwarta, czyli Kościół nie kupczy nieruchomościami.

Samorząd lokalny włada przestrzenią, którą chroni niczym dobro wspólne dla nas i przyszłych pokoleń. Jednym z instrumentów jest prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości. Bez uzasadnienia w ustawie „o gospodarce nieruchomościami” widnieje art. 109 ust. 3 pkt 2) , który wyłącza prawo działania i pierwokupu gminie, gdy zbycie prawa własności nieruchomości bądź prawa użytkowania wieczystego następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego. Gdzie tu sens czy logika? Ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, należy zapytać, komu służy zgoda na pozorną migrację majątku?

Widać wtedy jasno, że niekiedy nadmiarowe preferencje są nadużywane. Środowisko i nasza polska ziemia są wspólną własnością wszystkich obywateli. Nadmierna swoboda prawna dla niektórych, wolność, bez konsekwencji i odpowiedzialności kusi i popycha ku grzechowi fałszu, radując diabła.

Dlatego rugując przywilej w petycji kształtującej zmianę zmierzamy do balansu norm materialnych i zasad ezoterycznych, a do tego przepędzamy niepotrzebne pokusy, co tylko może cieszyć świętego Antoniego.

Witold Solski

 

Linki do treści petycji:

https://wbrew.org/petycja-w-sprawie-obrotu-ziemia-rolna/

https://wbrew.org/wp-content/uploads/2023/12/PETYCJA-KC-WBREW-RzM-01-XII-23-.pdf

https://wbrew.org/petycja-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-sprzedazy-gruntow-z-bonifikata-zwiazkom-wyznaniowym/

https://wbrew.org/petycja-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami/