pastedGraphic.png

www.wBREw.org
ul. Żbikowa 14; 61-065 Poznań
tel: +48 501 01 01 01

STATUT

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych

„wBREw”

PREAMBUŁA

Samozatrudnienie to wyzwanie i odpowiedzialność, podejmowane czasem z wyboru a czasem z konieczności. Samozatrudnienie to większe podatki, mniejsze prawa i brak reprezentacji. Samozatrudniony jest przedsiębiorcą, który świadczy pracę jak pracownik, lecz nie ma ochrony pracowniczej. Sytuację samozatrudnionego wykorzystują wielkie korporacje i wszechwładne drapieżne państwo. 

Związek wBREw jest zrzeszeniem samozatrudnionych z wielu branż i środowisk, o zróżnicowanych światopoglądach. wBREw reprezentuje ich interesy wobec silniejszych, którzy nie chcą dialogu ani porozumienia. Samozatrudnionych wBREw łączy pewność, że każda praca jest wartością, że godności kupić nie można a Dobre Państwo to wspólnota tych, którzy łączą wolność z odpowiedzialnością.

Samozatrudnieni Nasza praca ma znaczenie!

Stoimy na straż godności i prawa, a Dobre Państwo to nasze Prawo.

Wielu małych da radę dużym wBREw wszelkim przeciwnościom.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek nosi nazwę: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, w skrócie: OZZS „wBREw”, dalej zwany Związkiem.

§ 2

 1. OZZS „wBREw” jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą osoby wykonujące pracę zarobkową, w tym zwłaszcza osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy.
 2. Do Związku mogą należeć i przystępować także inne osoby, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, a w szczególności te, które przeszły na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostają bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, jak również te, które świadczą pracę nieodpłatnie w ramach wolontariatu.
 3. Do związku mogą należeć osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności bez względu na wiek, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, światopogląd, podstawę zatrudnienia i stanowisko.
 4. Związek tworzy mogące uzyskać osobowość prawną podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są odpowiednio do swojej właściwości Koordynacje Branżowe, Koordynacje Zakładowe, Koordynacje Środowiskowe.

Rozdział II

Cele i zadania Związku

§ 8

Celami Związku są w szczególności:

 1. Rozwój społeczny, gospodarczy i ekonomiczny oraz osobisty członków Związku i wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku oraz ich rodzin.
 3. Kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej oraz ochrona godności ludzi pracy.
 4. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym.
 5. Współdziałanie, na zasadach partnerskich, z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą.
 6. Działanie na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin.
 7. Oddziaływanie na rzecz samorządności, demokratyzmu, sprawiedliwości społecznej i solidarności oraz szacunku i inkluzywności w stosunkach międzyludzkich.
 8. Promowanie, wdrażanie, poszanowanie i zapewnienie ochrony praw człowieka we wszelkich przestrzeniach życia społecznego, w tym zwłaszcza w stosunkach pracy, w tym także budowanie łańcucha wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.
 9. Inkluzywna interpretacja maksymy, iż ludzka przedsiębiorczość jest istotnym przejawem podstawowych wolności jednostki i swobód społecznych.
 10. Walka o poprawę warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz o godne, nieróżnicowane wynagrodzenie wszystkich zatrudnionych.
 11. Zapobieganie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi we wszystkich jego przejawach, w tym zwłaszcza w celu wykorzystania ludzi do niewolnictwa i pracy przymusowej.
 12. Zabieganie o honorowanie odpowiedzialności z tytułu prawa pracy zarówno przez rząd, jak i biznes oraz przez pozostałych interesariuszy oraz klientów.
 13. Promowanie przejrzystości i odpowiedzialności za ryzyka łamania praw człowieka w stosunkach pracy.
 14. Aktywny współudział w odbudowie i tworzeniu umowy społecznej.
 15. Implementacja w życiu społecznym zasad demokracji deliberatywnej i wspólnotowości.
 16. Działanie na rzecz szkolnictwa i nauki oraz doskonalenia zawodowego samozatrudnionych.
 17. Działanie na rzecz ochrony zdrowia i powszechnego, bezpłatnego, równego do nich dostępu oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka.

§ 9

Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez:

 1. Organizowanie współdziałania członków, prezentowanie stanowiska członków wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz organizacji politycznych i innych działających w sferze pożytku publicznego.
 2. Działania na rzecz realizacji porozumień społecznych oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych umów, obronę osiągniętych uprawnień.
 3. Związkową kontrolę przestrzegania praw pracowniczych.
 4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej.
 5. Podejmowanie działań na rzecz godności pracowników i ludzi pozbawionych pracy.
 6. Prowadzenie sporów z organami administracji państwowej, samorządowej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych.
 7. Udzielanie pomocy prawnej związkowcom; podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.
 8. Inicjowanie i organizowanie pomocy członkom i członkiniom Związku, w tym organizowanie form samopomocy i pośrednictwa pracy.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na realizację zadań statutowych.
 10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej, wydawniczej; udzielanie pomocy socjalnej, inicjowanie działań na rzecz wypoczynku, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji.
 11. Integracja środowisk samozatrudnionych na rzecz wspierania społeczności lokalnych.
 12. Organizację konferencji i seminariów naukowych.
 13. Badanie opinii publicznej i publikację raportów z tych badań.
 14. Przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznej.
 15. Prowadzenie działalności oświatowo –kulturalnej.
 16. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz uczestnictwa w kulturze, rekreacji, sporcie i turystki.
 17. Prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.
 18. Prowadzenie ubezpieczania członków Związku.

§ 10

 1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez negocjacje z organami władzy państwowej i samorządowej, organami administracji, organizacjami społecznymi, pracodawcami oraz podmiotami zatrudniającymi samozatrudnionych niebędącymi pracodawcami.
 2. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych, interesów innych osób o których mowa w § 2 oraz uprawnień Związku, jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji lub nie może być w ten sposób rozwiązany – Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych, w tym strajku na zasadach określonych ustawą.
 3. Jeżeli akcje, o których mowa w § 10 ust. 2 mają mieć zasięg ogólnokrajowy podejmuje je i odpowiada za nie Komisja Krajowa Związku, jeżeli mają mieć one zasięg lokalny albo ograniczony do określonego zakładu pracy (podmiotu zatrudniającego), środowiska albo branży, podejmuje je, za zgodą Komisji Krajowej i za nie odpowiada Prezydium właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, chyba że w porozumieniu między Komisją Krajową a tą jednostką uzgodniono co innego.
 4. Organem upoważnionym do prowadzenia w imieniu związku zawodowego sporu zbiorowego, a także do przejęcia do prowadzenia sporu zbiorowego już wszczętego jest każdy organ Związku wyodrębniony w statucie, w szczególności może to być Komisja Krajowa i podstawowa jednostka organizacyjna związku. Komisja Krajowa może powołać do tego inne organy.
 5. Związek tworzy krajowy fundusz strajkowy i ustala formy korzystania z niego.
 6. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku i inne jego organy, niezależnie od szczebla jaki zajmują w strukturze Związku powinny w swej działalności stwarzać członkom i członkiniom Związku warunki do prezentacji stanowisk i poglądów oraz popierać ich w działaniach na rzecz przestrzegania praw człowieka, praw obywatelskich i socjalnych zagwarantowanych w Konstytucji oraz wiążących Polskę normach prawa międzynarodowego.

§12

 1. Członkiem Związku, bez względu na rodzaj członkostwa, może być każda osoba wykonujące pracę zarobkową, w tym zwłaszcza osoba świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (samozatrudniony), a także inne osoby, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, a w szczególności te, które przeszły na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostają bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, jak również te, które świadczą pracę nieodpłatnie w ramach wolontariatu.

statut