Wywiad z Andrzejem Stępniewskim

         Koordynatorem Ruchu Społecznego- Powszechnego Samorządu Gospodarczego

Andrzej Stępniewski biografia

Jest Pan zwolennikiem powołania Ruchu Społeczno-Gospodarczego, dla Polskiej Klasy Średniej / PKŚ/. Komu potrzebny jest taki Ruch?  Odpowiadając wprost powiem, że takie działanie potrzebne jest nam Polakom i naszemu państwu czyli Polsce. Potrzeba ta wynika z naszej obawy o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Ojczyzny. Nie jesteśmy przygotowani na przetrwanie ogólnoświatowego kryzysu polityczno-gospodarczego, który właśnie się rozwija .Żadna z ekip rządzących po 1989 roku, nie przygotowała Polski na jedno z najważniejszych obok wojny zagrożeń jakim jest globalizm. Istnienie globalizmu jest nieuniknione, jednak można go ograniczyć mając na celu dobro pastwa i narodu. Obecna władza mając na ustach i sztandarach szczytne idee, postępuje w sposób zbliżony do globalistów, centralizując władzę, ograniczając samorządności, niszcząc polską klasę średnią. Z kolei opozycja zajęta głównie bieżącą walką polityczną o władzę nie dostrzega zupełnie problemu globalizacji z jakim teraz mamy do czynienia a przecież wojnę w Ukrainie wywołali globaliści walczący o dominację nad naszą częścią świata.

Dzisiaj trudno wyrokować co do dalszego przebiegu obecnie toczącej się wojny, jednak należy rozpatrywać różne możliwe scenariusze. Najmniej pożądany przebieg tej wojny to znaczne zniszczenie Europy, gdzie Polska będzie małoznaczącym pionkiem w tym starciu a straty jakie poniesiemy będą trudne do odrobienia przez wiele lat. Scenariusz dla nas najkorzystniejszy to zakończenie wojny międzypaństwowym długotrwałym układem w którym Polska jest partnerem bez dotkliwych strat.  Niezależnie jak potoczy się dalej ten konflikt Polska powinna być przygotowana na trudną przyszłość. Tylko silne państwo siłą swoich obywateli z innowacyjną  gospodarką i sprawną administracją, może skutecznie pokonać kryzys i odegrać istotną rolę na arenie międzynarodowej.

Uważamy, że obecnie największą naszą troską jest brak elity politycznej, która będzie mogła przeprowadzić kraj przez powojenny kryzys. Wiąże się  to z koniecznością odsunięcia od rządzenia krajem partyjnych ekip, które już sprawowały władze i są uległe globalistom. Ponad to nowe podejście do organizacji i zadań naszego państwa będzie konieczne bo spodziewamy się dużych zmian w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym na Świecie po podziale łupów między zwycięzcami tej wojny, którzy zostawią Polskę wyraźnie osłabioną  i ustanowią nowe zasady funkcjonowania państwa zależnego od globalistów. Musimy poszukać nowych ludzi z nowymi  pomysłami na wzmocnienie Polski. Dlatego głównym zadaniem powstającego Ruchu jest upowszechnienie świadomości o zagrożeniach i zaproponowanie koniecznych zmian w kraju już teraz. Z tym przesłaniem wychodzimy do Polaków myślących patriotycznie o przyszłości narodu i o państwie Polskim. Nie interesują nas dzisiejsze poglądy polityczne, społeczne czy sympatie partyjne poszczególnych obywateli, natomiast szukamy klucza do  serc i umysłów Polaków oczekujących na pomoc w ratowaniu własnej rodziny, narodu i państwa.

Jak rozumiany jest globalizm?

Najprościej mówiąc, globalizm to nauka i praktyka związana ze światowym dążeniem do koncentracji w jednym miejscu: wiedzy, środków i siły w obszarze: bankowości, technologii, informacji, gospodarki i wojskowości. Ujmując problem historycznie jest to kolejna próba budowania imperialnego ośrodka mającego zarządzać Światem z jednego miejsca. Dzisiaj jesteśmy świadkami wojny o to miejsce między imperialną Rosją reprezentującą stary typ nacjonalizmu a Koalicją broniącą Ukrainy składającej się głównie z państw demokratycznych  kierowanych przez imperialne USA. Jeżeli ta wojna nie spowoduje atomowego zniszczenia lub przyspieszenia dewastacji ekologicznej Świata,  to wszystko na to wskazuje, że Koalicja będzie zwycięzcą w tych zmaganiach, a finałem będzie „Kongres Zwycięzców” jak było w 1918 i 1945roku. Polska jest aktywnym członkiem Koalicji  i powinna być w obozie zwycięzców i brać udział w tworzeniu nowego ładu polityczno-gospodarczego przynajmniej na obszarze Trójmorza. Oczywiście odbywać się to będzie w sytuacji rozwoju globalizmu opartego na sile elit rządzących głównie w USA  oraz niektórych państw sojuszniczych. Czy Polska wykorzysta tę szansę,  zależeć  będzie od postawy i przygotowania polskiej elity do reprezentowana naszej racji stanu na forum zwycięzców rozstrzygającym na wiele lat o organizacji polityczno-gospodarczym Świata pod rządami  globalistów. Jednak Świat zorganizowany zgodnie z dzisiejszą wizją globalistów,  gdzie 1% ludności ma znacznie ponad 50% bogactwa a 100 najbogatszych posiada w sumie majątek prawie równy 5-ciu miliardów ludzi i tworzy się miliardowe armie ludzi pozbawionych pracy od urodzenia a społeczeństwo światowe ma mieć tylko dwie klasy: bogaczy i pracowników – jest nie do przyjęcia przez ogół ludzi na ziemi co tworzy nastroje rewolucyjne i wywoła globalne rozruchy . Dlatego należy już dzisiaj przygotowywać globalny ład dla wszystkich ludzi nie niszcząc wielowiekowego dorobku narodów i państw Świata. Ponieważ nie da się odglobalizować ekologii ani pochodu nauki a integracja gospodarczo-finansowa jest stałym i pożądanym faktem, jedynym realnym rozwiązaniem jest ułożenie globalnej polityki na gruncie łączącym wszystkie państwa zarządzane demokratycznie. Dobrym przykładem może być  Unia Europejska w obecnym kształcie, zwracająca uwagę na demokratyczny rozwój społeczeństw i państw bez ksenofobi. Tworząc  Ruch Społeczno-Gospodarczy liczymy na rozsądek Polaków i odwołujemy się do patriotyzmu naszych obywateli, którzy będą wspierać nową elitę narodu w obronie naszej gospodarki i wartości narodowych oraz nie dopuszczą do podległości Polski  globalnemu porządkowi, dążącemu do rządzenia Światem na zasadzie dyktatu silniejszego.

 Współpracuje Pan z osobami tworzącymi Ruch Społeczno-Gospodarczy dla polskiej klasy średniej, kim oni są?

Określamy się jako grupa polskich patriotów, reformatorów i propaństwowców. Łączy nas przekonanie o konieczności przeprowadzenia w Polsce głębokich reform: politycznych, społecznych i gospodarczych, które przygotują nasz kraj na ciężkie i długotrwałe działania dające bezpieczeństwo i rozwój Ojczyźnie. Przede wszystkim krytycznie odnosimy się do działań stronnictw politycznych, które dbając o swój partykularny interes, dzielą Polaków  hamując rozwój państwa i obywateli. Proponujemy rozpoczęcie reformy państwa od koniecznych zmian ustrojowych w kierunku demokracji partycypacyjnej i z tym związanych zmian w kierowaniu gospodarką. W swoich propozycjach wychodzimy ze sztywnych ram stosowanych obecnie: ideologii, doktryn i zwyczajów a proponujemy elastyczny system ciągłej poprawy stosowanych norm i procedur  w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Kierujemy się potrzebami ludzi, regionów, branż i polską racją stanu. Uważamy, że polska klasa średnia realizująca reformę, spełni historyczne zadanie uczynienia z Polski krajem naszych marzeń.

Dla kogo tworzycie Ruch Społeczno-Gospodarczy?                                                    Sama nazwa Ruchu sugeruje zakres i obszar zainteresowanych tą inicjatywą. Staramy się dotrzeć do grup społecznych, które w wyniku rozwoju globalizmu są najbardziej zagrożone  utratą dotychczasowego stanu posiadania. Są nimi: przedsiębiorcy głównie z sektora MŚP,  wolne zawody  i  pracownicy o wyższych kwalifikacjach, czyli prawie cała polska klasa średnia. Do tego dochodzą patrioci, którzy tracą państwo polskie i rolnicy wywłaszczani z ojcowizny.  W polityce globalizm zagraża  wszystkim wymienionym  grupom społecznym, które odczuwają dotkliwie postępującą utratę wpływu na państwo polskie czyli wykluczenie z nabytych praw obywatelskich. Inaczej mówiąc powstający Ruch Społeczno-Gospodarczy będzie reprezentacją Polskiej Klasy Średniej – PKŚ  w walce politycznej i gospodarczej o jej pozycje w strukturach państwa polskiego. Jest to także kontynuacja działającego  od lat Ruchu Społecznego- Powszechnego Samorządu Gospodarczego /RS-PSG/ skupiającego polskich przedsiębiorców głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. RS-PSG powstał w celu przeprowadzenia zmian systemowych i ustrojowych w kraju.  Będzie motorem napędowym dla gospodarki i państwa oraz ma zabezpieczyć Polskę przed degeneracją władzy. Teraz przedsiębiorcy  razem z pozostałymi grupami społecznymi tworzącymi Polską Klasę Średnią /PKŚ/, będą ratowali Polskę przed ‘potopem globalizmu i centralizmu’

Chcecie powstrzymać rozwój światowego globalizmu?                                      Dzisiejszy rozwój techniki i technologii napędza współczesny globalizm w formie coraz bardziej budzącej obawę o naszą przyszłość. Jesteśmy realistami i wiemy, że globalizm  jest przeciwnikiem bardzo silnym i bezwzględnym, z którym jeszcze nikt nie wygrał, co  najwyżej ograniczył okresowo czy obszarowo ekspansję. My chcemy na terenie naszego kraju na początku podjąć walkę z wyzyskiem polskiej pracy i grabieżą polskich zasobów. Uważamy, że jako naród możemy podjąć rywalizację w świecie globalistów o nasze miejsce przy sprawiedliwym  podziale wypracowanego dobra, zachowując nasze państwo, kulturę i własność. Oczywiście, nie potrzeba od razu wypowiadać wojny globalistom aby uzyskać to co chcemy ale możemy podjąć zdecydowane starania o poprawę naszej pozycji  gospodarczej na arenie światowej geopolityki. Ponieważ obecna   pozycja Polski  jest za słaba by podjąć z sukcesem takie starania, musimy się wzmocnić. Naszym zdaniem powinniśmy zacząć  przygotowania do czekającego nas zwarcia od: reformy państwa w kierunku partycypacji społecznej, poprawę prawa, scalenia narodu na bazie realizacji wspólnych celów, poprawę edukacji obywateli, wzmocnienia gospodarki, prowadzenia rozsądnej polityki zagranicznej oraz zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom. Przygotowania  chcemy zacząć od próby połączenia wysiłków ponad setki  organizacji społeczno-gospodarczych działających w rozproszeniu w środowisku klasy średniej, które w pojedynkę nie mają żadnych możliwości  przeprowadzenia istotnych zmian w Polsce. Razem możemy stanowić siłę sprawczą skutkującą potrzebnymi zmianami. Bardzo ważną sprawą jest nasza pozycja w Unii Europejskiej w ramach której, będziemy mogli realizować nasze plany modernizacyjne kraj, uzyskując wcześniej poparcie obywateli na narodową politykę społeczno-gospodarczą. Integracja i rozwój całej UE z uwzględnieniem naszej strategii, powinna być elementem polskiej racji stanu na przyszłość. Jest duża szansa, że obywatele wypatrując ratunku  zauważą tę inicjatywę w sytuacji rozwijającego się kryzysu i poprą Ruch Społeczno-Gospodarczy z jego programem.

Gdzie jest ten ratunek?

Ratunek jest w nas samych oraz w Narodowej Strategii Rozwoju – programie dla Polski, który tworzymy. To my i tylko my możemy siłą woli powiedzieć razem NIE nieudolnemu prowadzeniu polityki zagranicznej i wewnętrznej, dzieleniu narodu, rozkradaniu kraju, a przede wszystkim braku wizji lepszej Polski na przyszłość. Dzisiejsi politycy działający w obszarze władzy i opozycji nie są wiarygodni ponieważ ci pierwsi kompromitują się obecnie a ci drudzy skompromitowali się kilka lat temu. Więc kto ma dzisiaj tworzyć elitę władzy dla Polski jutra? Odpowiadamy, że to my ludzie, obywatele, Polacy wywodzący się przede wszystkim z POLSKIEJ KLASY ŚREDNIEJ . To liderzy z PKŚ wezmą udział w zbliżających się wydarzeniach politycznych jakim będą wybory oraz zmiany wywołane reformą kraju.

Czym jest Polska Klasa Średnia  – PKŚ?

PKŚ jest grupą społeczną , która charakteryzuje się cechą najczęściej nazywaną ‘niezależnością’. Niezależność wynika z posiadania większego  od innych grup społecznych  zasobem wolności w działaniach gospodarczych i społecznych co przeważnie wynika z rodzinno- historycznej tradycji pracy twórczej i przedsiębiorczej oraz działalności społecznej. Ponadto socjolodzy stwierdzają, że członkowie tej klasy są jednostkami,  bardziej  zaradnymi  od średniego poziomu społeczeństwa polskiego a cechami  charakterystycznymi  są patriotyzm,  dobre zorganizowanie i propaństwowość. Większość osób zaliczanych do tej klasy rzadko angażuje się bezpośrednio w działalność  polityczną, ponieważ woli działać w małych grupach interesu oraz wspólnotach zawodowych dbając o swoje dobro. Ten brak społeczno-politycznego zainteresowania jest poważną przeszkodą w szerokim dotarciu do tej klasy. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z prawem pracy i sprawami socjalnymi.  Należy przyjąć, że głównymi elementami łączącym całą polską klasę średnią są propozycje związane z ustrojem, rozwojem gospodarczym, praworządnością, wolnością, bezpieczeństwem prowadzenia działalności gospodarczej, stabilności prawa wsparciem państwa dla eksportu i inwestycji. Drugim ważnym elementem zauważanym w środowisku PKŚ jest otwarta  możliwość awansu zdolnych jednostek do klasy ludzi zamożnych. Jest to pożądany kierunek rozwoju tej klasy społecznej jednak pod warunkiem  polonizacji tej części globalizacji, która zostanie wypracowana w Polsce. Globalizacja powinna służyć także Polsce o co zadba nowa elita władzy wprowadzając odpowiednie prawo.   

Kto należy do PKŚ?

Polską klasę średnią tworzą głównie obywatele będący przedsiębiorcami w tym część rolników oraz wykonujący wolne zawody jak: lekarze, prawnicy, technicy i naukowcy. Są też inne grupy osób zaliczane do PKŚ, które nie uzyskały niezależności ale aspirują do tej klasy jak: menedżerowie, niektórzy samozatrudnieni czy pracownicy administracji. Kolejną grupą są samorządowcy, którzy wykonując  bardzo ważną pracę dla  państwa i społeczeństwa, walczą o niezależność dla samorządności. Także liczna grupa polskiej inteligencji mającej poglądy wolnościowe i patriotyczne –  głównie  nauczyciele -zaliczają się do klasy średniej mimo utraty prestiżu społecznego.  Jest nas w sumie razem z rodzinami 9-10 mln, czyli około 1/3 dorosłej części naszego społeczeństwa         a wciąż  nie mamy swojej reprezentacji we władzach państwa.

Pozostałe klasy czyli: klasa pracowników i klasa bogaczy są licznie reprezentowani w parlamencie i instytucjach państwowych ponieważ obecne elity władzy zgrupowane w paru partiach zadbały o poparcie w wyborach dla uległych sobie przedstawicieli tych klas. Natomiast PKŚ – a szczególnie przedsiębiorcy po pierwszym okresie rozwoju / 3-5 lat po 1989roku/- była spychana  najpierw politycznie a następnie fizycznie  do roli dostarczyciela pieniędzy na utrzymanie państwa i organizatora życia społecznego w swoich środowiskach. Po tym pierwszym okresie wszystkie ekipy sprawujące  władzę w Polsce dobrze pilnowały by klasa średnia, politycznie była coraz bardziej marginalizowana co skutkowało wyeliminowaniem z działań publicznych wiele ważnych i potrzebnych projektów dla rozwoju społeczeństwa, gospodarki i państwa. Pełne zarządzanie państwem zostało przejęte przez elity zgrupowane w partiach politycznych bez koniecznych atrybutów demokracji jakimi są kontrola społeczna i partycypacja.  Niestety za ten stan rzeczy odpowiedzialni są także przedstawiciele PKŚ, którzy nie podjęli walki o uzyskanie  właściwego miejsca w polskiej polityce, oddając go przede wszystkim klasie bogaczy i urzędnikom.  Eliminacja z życia politycznego 1/3 obywateli o praktycznym, patriotycznym i propaństwowym nastawieniu to choroba narodu, która może być śmiertelna dla Polski.

Kto należy do klasy pracowników?

Do klasy pracowników zalicza się osoby, które pracując uzależnione są od pracodawcy a ich jakoś życia i status społeczny zależy od wysokości zarobków i podległości służbowej. Klasa ta jest  podzielona na grupy zawodowe gdzie duży wpływ na poglądy polityczno-społeczne  mają związki zawodowe i organizacje pracownicze. Także do tej klasy społecznej należą nisko towarowi rolnicy, pracujący na swojej ziemi o niskich dochodach. Znaczącą grupą w tej klasie stanowią osoby będące już na emeryturze lub na rencie oraz część samozatrudnionych na których pracodawcy wymusili ten rodzaj zatrudnienia. Przeważająca część klasy pracowników ma poglądy lewicowo-populistyczne  lub konserwatywno-populistyczne i jest klasą najliczniejszą z kilkunastoma milionami obywateli.

Kto należy do klasy bogaczy?

Do klasy bogaczy zalicza się osoby niezależne żyjące z kapitału, którego są właścicielami oraz osoby współpracujące z bogaczami i zarabiające ogromne pieniądze aspirujące do miana pełnego  bogacza. Klasa bogaczy w Polsce jest nieliczna i badacze oceniają ją na ok. 50 tyś osób. Są to osoby powiązane politycznie i kapitałowo w dużej mierze z globalnym biznesem międzynarodowym, gdzie funkcjonuje prawo silniejszego i gdzie wszystko ma wartość mierzoną w pieniądzach. Przedstawiciele tej klasy używając pieniędzy sprawują rzeczywistą władzę w wielu państwach w tym także w Polsce. Globalizm i stojący za nią ludzie są bardzo groźni dla PKŚ  bo przedsiębiorstwa i majątki osób tej klasy są łakomym kęsem dla globalistów. Oni widzą  świat przyszłości dwubiegunowo, gdzie z jednej strony są nieliczni bogaci globaliści a z drugiej podlegli im pracownicy bez własności, oferujący tylko swoją pracę. W tym modelu nie ma miejsca na klasę średnią.

Które klasy społeczne są przeciwnikami PKŚ? 

Z dużym uproszczeniem można powiedzieć, że w Polsce tylko dwie klasy społeczne są dzisiaj zorganizowane i  włączają się w walkę wyborczą o władzę. Są nimi klasa pracowników i klasa bogaczy. Dla nas zasadniczą różnicą między nimi jest ich stosunek do PKŚ, który skutkuje  tym, że klasa pracowników może być sojusznikiem PKŚ w czekających nas potyczkach, natomiast klasa bogaczy reprezentująca międzynarodowy globalizm jest wrogiem numer jeden. Nie oznacza to, że walka o władzę w Polsce ograniczać się będzie do walki klas. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana w wyniku historycznych podziałów politycznych, które mają wpływ na obecny fatalny poziom państwowej władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz przyszłą scenę walki wyborczej. Oceniając dotychczasowe dokonania kolejnych ekip rządzących naszym krajem, można  zaznaczyć okresy dla Polski dobre, słabsze i bardzo złe. W każdym okresie klasa bogaczy ma się dobrze. W okresie kryzysu najwięcej traci klasa średnia bo klasa pracowników jest pod szczególną opieką państwa. Dlaczego tak jest? Dlatego, że PKŚ nie ma w dzisiejszych elitach władzy swoich przedstawicieli dbających o interesy tej klasy. Politycy dbają o klasę pracowników bo to jest największy i najtańszy potencjalny zasób wyborców a także o klasę bogaczy bo oni finansują ich kampanie wyborcze. Ponieważ obecnie klasa średnia jest ideologicznie neutralna i nie ma ambicji politycznych, obie klasy posługując się różnymi partiami  korzystają z zasobów wyborców PKŚ by później po wyborach działać wbrew jej interesom. Dlatego kolejnym działaniem, które na nas czeka jest przekonanie obywateli z PKŚ, że żadna partia i  żądne ugrupowanie polityczne dzisiaj aktywne nie ma interesu by być rzecznikiem PKŚ.  Tylko własnym staraniem możemy wywalczyć sobie właściwą przestrzeń dla funkcjonowania PKŚ w naszej Ojczyźnie, stosując demokratyczne zasady i wygrywając wybory.

Czy któraś z istniejących partii politycznych może reprezentować interesy PKŚ?                                                                                                                                          Żadna z działających obecnie partii politycznych, mająca reprezentacje w polskim Parlamencie nie identyfikuje się z polską klasą średnią o czym świadczą fakty:

1/ rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość głosząca hasła populistyczne uzyskuje poparcie głównie emerytów, rencistów i grup społecznych utrzymujących się z pomocy socjalnej państwa oraz zależnej od władzy administracji  publicznej. Także liczna jest  grupa obywateli popierających PiS z powodów sprawnej propagandy oraz poparcia znaczącej części kleru kościoła katolickiego.   

2/ główna partia opozycyjna odnosząca się do ideologii liberalnej – Platforma Obywatelska ma poparcie przede wszystkim  wśród młodszej części polskiego społeczeństwa, ‘wyzwolonych’ kobiet,  wielkomiejskiej ludności oraz pro unijnej inteligencji. Partię tą popierają także globaliści oraz zwolennicy UE.

3/ Polskie Stronnictwo Ludowe to konserwatywna partia ‘drobnych’ rolników i ludności małych miast oraz administracji samorządu wiejskiego.

4/Zjednoczona Lewica to zlepek paru ugrupowań politycznych, których łączy radykalne dążenie do zmian w istniejącym porządku społecznym i prawnym oraz negacja tradycji narodowej, a także wsparcie integracji z UE oraz pomoc biednym i wyeliminowanie Kościoła z życia politycznego państwa.

5/ Konfederacja zjednoczonych środowisk wolnościowych, narodowych i patriotycznych grupuje rozproszone konserwatywne ugrupowania polityczne,  które łączy obawa o: utratę praw obywatelskich, wynarodowienie Polaków i znaczne zmniejszenie suwerenności Polski.

Wymienione wyżej ugrupowania stworzyły swoje elity, które wzajemnie konkurują o wpływy polityczne i pieniądze na swoją działalność, pomijając potrzeby państwa i obywateli.

Pozostałe ugrupowania polityczne, reprezentowane w Parlamencie są tylko krótko okresowymi próbami rozpoczęcia  nowych działań politycznych wykraczających poza dotychczasowy układ ustalony i zabetonowany rządzącą elitę.

Co trzeba zrobić by wygrać wybory?

Zacząć musi grupa zdeterminowanych obywateli, którzy poświęcą się dla sprawy a ich dotychczasowe działanie na rzecz Polski dają gwarancję sukcesu. Oni muszą wiedzieć, że społeczeństwo w sytuacji kryzysu potrzebuje: jasnych wytycznych, chwytliwych sloganów i inspirujących haseł. Ponad to na początek trzeba mieć program dla Polski,  zdefiniowany przynajmniej kierunkowo, w którym podstawowe elementy dotyczyć powinny problemów PKŚ. Następnie inicjatorzy powinni pomyśleć o partii politycznej ze sprawnym biurem i strukturami w regionach oraz grupę zdecydowanych działaczy wierzących w zwycięstwo. Potrzebni są także naukowcy, mówcy i redaktorzy umiejący przekazać społeczeństwu prawdę i wiedzę o sytuacji bieżącej i spodziewanych problemach w przyszłości – umiejący wykorzystać współczesne publikatory. By to wszystko działało potrzebne są pieniądze, które można pozyskać od przekonanych obywateli tym, że postawiony cel działania jest słuszny. Działania muszą być transparentne a obietnice składane społeczeństwu dotrzymywane.                                                                                                                                             Dlaczego PKŚ ma teraz zając się wyborami do Sejmu?

Dlatego, że obecnie najwięcej tracą obywatele z PKŚ i oni najbardziej są zagrożeni w swoim bycie oraz dla tego, że najlepiej są przygotowani do poprowadzenia kraju w kierunku oczekiwanych przez cały naród zmian, czyli reformy ustrojowej państwa i zarządzaniem gospodarką. Ponadto są duże oczekiwania osób z klasy średniej, którzy widząc mierność obecnych elit politycznych  domagają się aktywności  od liderów organizacji działających w obszarze PKŚ i włączenia się czynnie do walki politycznej o władzę w Kraju. Trzeba będzie także dogadać się z grupami tworzącymi klasę pracowników w tematach ważnych dla tych środowisk i koniecznych dla rozwoju kraju. Nie można lekceważyć  przedstawicieli klasy bogaczy, z którymi trzeba negocjować i próbować ułożyć współżycie bez konfrontacji. Ważnym zadaniem jest współpraca  z regionalnymi i lokalnymi działaczami samorządowymi w przygotowaniu planów rozwoju wspólnot lokalnych. To wszystko trzeba będzie zebrać a następnie przygotować założenia do ‘Wielkiej Reformy Polski’. Tak przygotowani aktywni działacze stanowiący elitę PKŚ, będą  wybierani w środowiskach lokalnych na kandydatów do polskiego parlamentu i na europosłów. Natomiast z elit regionalnych będą kandydować osoby na radnych. Działacze Ruchu Społeczno-Gospodarczego będą mogli kandydować do władz z list istniejących już ugrupowań, z którymi podpiszemy umowy lojalnościowe lub z ramienia własnej partii, którą może trzeba będzie powołać .                         

Co trzeba zrobić by powstała elita PKŚ, która przeprowadzi konieczne zmiany w Polsce?

Po pierwsze musimy odłożyć i wyeliminować wszystkie niepotrzebne spory dzielące Polaków. Po drugie musimy się zebrać kilka razy i policzyć a następnie oszacować naszą siłę i możliwości. Po trzecie musi powstać struktura krajowa aktywistów aspirujących do roli elity. Po czwarte trzeba będzie opracować i przedstawić narodowi wizję Polski, o którą chcemy walczyć  w całym kraju i omówić strategie rozwoju w regionach. Po piąte  potrzebny będzie plan działań – głównie politycznych- które podejmie elita w dążeniu do udziału we władzy krajem i regionach. Po szóste elita pomoże w  zgromadzeniu potrzebnych środków, na przeprowadzenie koniecznych kampanii i weźmie udział w kolejnych wyborach. Wyniki wyborów będą testem sprawności nowej elity. Po  korekcie struktur Ruchu Społeczno-Gospodarczego i  rozważeniu ewentualnej  konieczności powołania  partii politycznej oraz poprawieniu programów i planów  zgłoszonych przez środowiska nastąpi dalszy rozwój dzieła budowania lepszej Polski.

Jakich zmian oczekują Polacy?

Polacy oczekują od sprawujących władzę przede wszystkim sprawnego państwa, które zapewni im bezpieczeństwo życia, pracy oraz wolności wypowiedzi  i działania. Są to wartości, które rozpisane na poszczególne dziedziny życia dotyczą: ustroju państwa, gospodarki, obronności, edukacji kultury i całego zestawu zadań składających się na wypełnienie ‘polskiej racji stanu’ . Aby to zrealizować państwo musi być silnie oparte na zrozumiałym prawie, właściwych procedurach postępowania oraz na sprawnej i sprawiedliwej administracji. Natomiast siła państwa wynika ze skali zaangażowania społeczeństwa w zadania realizowane przez to państwo. Zadania wynikają z celów zawartych w strategii rozwoju całego kraju,  strategiach regionalnych i na końcu planach lokalnych. Aby stworzyć skuteczny system budowania strategii i ich realizacji należy wcześniej przygotować właściwą strukturę  państwa, inaczej mówiąc należy zbudować nowy sprawny ustrój państwa  a do tego ma służyć  ‘Reforma Ustroju Polski’. Reforma  powinna dotyczyć całej struktury państwa i prawie wszystkich instytucji państwowych. Zacząć trzeba od reformy najważniejszych organów państwa to znaczy Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz system samorządności w regionach i gminach, przyjmując ‘Partycypację Społeczną’ w sprawowaniu władzy jako podstawowy element nowego ustroju.

Na czym polega partycypacja społeczna?                                                          Partycypacja społeczna  oznacza udział obywateli w formułowaniu i realizacji zadań, które są wynikiem współpracy obywateli z władzą. Przez partycypacyjny system sprawowania władzy, rozumie się duży udział obywateli w procesach stanowienia prawa i kontrolę realizacji zadań nałożonych na administrację państwową i samorządową. Praca wspólna przy sprawowaniu władzy obywateli i administracji w systemie partycypacyjnym, może być skuteczna tylko w sytuacji prawnie ułożonego partnerstwa w którym, rola administracji jest jednoznacznie służebna w stosunku do obywateli i państwa, natomiast władza sprawowana przez posłów w parlamencie czy radnych w radach, musi być na bieżąco inspirowana i kontrolowana przez obywateli. Taki system zwany także ‘Demokracją Partycypacyjną’ jest naszym celem, ponieważ jest to podstawowe prawo związane z podmiotowością obywateli w państwie. Temu służyć będzie cały system referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz procedury: kontrakt zadaniowy wiążący funkcjonariusza państwa z jego zadaniami, kontrakt wyborczy wiążący  wybranych parlamentarzystów i radnych z wyborcami z obowiązkiem składania okresowych sprawozdań z pracy oraz możliwością odwołania ze stanowisk państwowych po stwierdzeniu nieprawidłowości.

Jakie planowane zmiany ustrojowe będą pierwszymi?   

1/ Na początku wszystkie instytucje państwowe zostaną poddane ocenie przydatności i efektywności działania, która posłuży do przeprowadzenia koniecznych zmian.                                                                                                                                                            2/ Senat będzie ‘Izbą Samorządowo-Gospodarczą’ bo senatorzy będą wybierani z delegatów samorządów powszechnych, którymi są: samorządy regionalne i samorządy  zawodowe oraz nowo powołany powszechny samorząd gospodarczy- PSG. Senat powinien zachować dotychczasowe uprawnienia.

3/ Wybory do Sejmu powinny mieć charakter mieszany gdzie ponad połowa posłów wybierana będzie z listy indywidualnej a mniejsza część z listy partyjnej. Wybory będą się odbywać co 2 lata zmieniając 50% składu posłów. Posła będzie można odwołać w czasie kadencji uzyskując deklarację 51% głosów w okręgu wyborczym wcześniej na niego oddanych w wyborach powszechnych.

4/ Powszechne Samorządy: lokalny, zawodowy i gospodarczy powinny otrzymać autonomię  w zakresie wyznaczonych tematów by zgodnie z ustalonym prawem oraz przyjętymi procedurami  i zapewnionymi funduszami, realizować z instytucjami państwa i miejscowym społeczeństwem zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Polski. Szczególną rolę przewidujemy tu dla Powszechnego Samorządu Gospodarczego-PSG. Planowana jest także reforma samorządów lokalnych gdzie:

A) powiększone gminy przejmą rolę zlikwidowanych powiatów a zmniejszone obecne województwa /regiony/ wrócą do obszarów dawnych województw,      

B) pozostanie obecna struktura podziału administracyjnego kraju.

5/ Rola Prezydenta RP będzie wymagała głębszej analizy. Dotychczas są dwie propozycje dotyczące tej sprawy:

  1. A) Prezydent będzie wybierany przez Zgromadzenie Narodowe ,które składać się będzie z posłów i senatorów oraz szefów najważniejszych instytucji w kraju jak: Prezes NIK, Prezes Sadu Najwyższego, Prezes NBP, Rektorzy najważniejszych uczelni polskich, itp. Rolę Prezydenta RP powinno się ograniczyć do czysto reprezentacyjnych i mediacyjnych oraz zwierzchnictwem nad wojskiem w czasie wojny.
  2. B) Prezydent wybierany w wyborach powszechnych będzie stał na czele rządu, co uwolni go od obecnej ‘sejmokracji’ i skieruje go na realizacje zobowiązań złożonych w czasie wyborów. Będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania rządu, zgodnie z zasadą osobistej odpowiedzialności urzędników.

Co oznacza szczególna rola Powszechnego Samorządu Gospodarczego-PSG w państwie?                                                                                                     

PSG to pomysł na :

1/ rozwój demokracji partycypacyjnej w Polsce,

2/ zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorców i gospodarki,

3/ konsolidację zasobów gospodarczych kraju,

4/ zintegrowany rozwój gospodarczy ,

5/ usprawnienie zarządzania gospodarką i państwem,

6/ racjonalna dystrybucja środków pomocowych,

7/ podniesienie konkurencyjności polskich firm,

8/ budowanie wspólnot społeczno-gospodarczych,

9/ upodmiotowienie przedsiębiorców.

Są to najważniejsze elementy planowanej reformy polskiej gospodarki opartej głównie na rozwoju regionalnym i miejscowych zasobach. Budowana propozycja Narodowej Strategii Rozwoju – którą chcemy zaprezentować na wiosennej Konferencji – uzasadni wybrany przez nas kierunek rozwoju kraju czyli wskaże na obroną przed globalizmem da gwarancje zrównoważonego rozwoju, zapewni spokój społeczny oraz bezpieczeństwo narodu i państwa. Wprowadzenie w Polsce PSG to także ogromna możliwość wykorzystania efektu synergii w procesie rozwoju społeczeństwa i państwa.  Stosowanie synergetyki w projektowaniu przemian strukturalnych w różnych dziedzinach życia  społeczno-gospodarczego będzie wykorzystywana do modelowania przyszłości. Ten sposób myślenia – zapisany w logo Ruchu Społecznym -PSG „razem możemy więcej”- jest podstawową logiką działania  przyjętą  przy budowaniu przyszłych programów gospodarczych z wykorzystaniem powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce. 

Jak oceniacie obecną pozycje polskich przedsiębiorców?

Polska gospodarka zmierza w kierunku znacznego kryzysu a najbardziej zagrożone są firmy z sektora MŚP. Należy zaznaczyć, że stan gospodarki i jego poziom określa miejsce na liście państw znaczących w polityce europejskiej i światowej. Perspektywy rozwoju gospodarczego wyznaczają możliwości rozwoju społeczeństwa. Przedsiębiorcy powołują i prowadzą firmy na swoje ryzyko, które tworzą gospodarkę krajową. Gospodarka daje pracę i utrzymanie większości obywateli a przez podatki utrzymuje Państwo. Bez przedsiębiorców nie ma sprawnej  gospodarki a forma i stopień ich zaangażowania w rozwój firm wpływa na rozwój całego państwa ustalając jego nowoczesność. Mimo tak ważnej roli jaką spełniają przedsiębiorcy są oni wykluczeni z życia politycznego i społecznego kraju oraz traktowani przedmiotowo przez elity rządzące. To się musi zmienić. Ponadto największym problemem w kierowaniu całą polską gospodarką jest brak narodowej strategii rozwoju a w tym suwerennej polityki gospodarczej. W zasadzie polską gospodarką nawet nie próbuje się administrować a o koniecznym zarządzaniu zupełnie zapomniano. Konsolidacja polskiej gospodarki w ramach powszechnego samorządu gospodarczego umożliwi rozwój Polski zgodnie interesem obywateli. Brak tego działania oznaczać będzie przejmowanie naszych aktywów gospodarczych przez obcy kapitał co w konsekwencji doprowadzi do utraty polskiej suwerenności.                                                                                                       

Na czym mają polegać zmiany w zarządzaniu gospodarką?                                   Zmiany polegać będą przede wszystkim na tym, że cała gospodarka polska będzie się rozwijała zgodnie z opracowaną ‘Narodową Strategią Rozwoju’ skupiającą się na branżach najbardziej innowacyjnych, wykorzystując miejscowe zasoby. Nowym i podstawowym  elementem realizującym rozwój gospodarczy, będzie powołany Powszechny Samorząd Gospodarczy – PSG w postaci dużych regionalnych izb przemysłowo – handlowych zrzeszający wszystkie firmy z  regionu . Izby korzystając z ustawowego upoważnienia będą prowadziły na swoim terenie autonomiczną politykę gospodarczą wykorzystując pomoc państwa i UE. Ponadto izby w partnerstwie z instytucjami państwowymi i prywatnymi firmami,  będą realizowały inwestycje zwiększające zasoby regionu i przedsiębiorstw. Poza działalnością gospodarczą Izby Przemysłowo-Handlowe jako samorząd obywateli – przedsiębiorców będą dbać o ich podmiotowość a także, prowadzić szkolnictwo zawodowe i podstawowe sądownictwo gospodarcze. Reprezentacja wszystkich Izb Regionalnych będzie tworzyła Krajową Izbę Gospodarczą, posiadającą ustawowe uprawnienia reprezentowania wszystkich polskich przedsiębiorców w działaniach wspólnych z rządem polskim i UE a także występowania jako strona w sporach. W ramach Izb Przemysłowo –Handlowych rozwijać się będą także firmy z kapitałem zagranicznym i państwowym. Większość z nich będzie na pewno podlegała regułom globalizmu co będzie stanowiło stałe zagrożenie dla polskich małych przedsiębiorstw. Jednak dzięki konsolidacji polskich zasobów gospodarczych w PSG i prowadzeniu polityki antymonopolowej państwa, firmy polskie z sektora MSP uzyskają ochronę przed nieuczciwą konkurencją i zmowami na rynku. Konsolidacja miejscowych zasobów i współpraca z lokalnym samorządem terytorialnym i zawodowym umożliwi izbom skuteczną walkę konkurencyjną także na rynkach zagranicznych.

Które grupy społeczne obok przedsiębiorców, będą reprezentowały swoje programy rozwoju na wiosennym Kongresie?

Mamy nadzieję, że wszystkie grupy zawodowe oraz większość organizacji gospodarczych i znaczące wspólnoty regionalne wezmą udział w wiosennym spotkaniu i zaprezentują swoje programy rozwojowe. Jeżeli mamy decydować o ‘Polsce jutra’ to tworzony Ruch Społeczno-Gospodarczy musi być liczny i aktywny. Szczególnie liczymy na organizacje przedsiębiorców, prawników, inżynierów, lekarzy i nauczycieli oraz naukowców reprezentujących podstawowe zawody tworzące PKŚ, dla których poprawa warunków działalności zawodowych, ważna rola społeczna i bezpieczeństwo życia w rodzinie oraz wolność osobista są podstawowymi wartościami, wymagającymi zabezpieczenia autorytetem państwa. Ponadto jest ogromna rzesza obywateli, którzy jako katolicy biorą udział w lokalnym życiu społecznym uczestnicząc w różnego rodzaju działalności – od imprez kulturalnych po akcje dobroczynne –wykonując bardzo potrzebne prace angażując siebie i samorządy lokalne, tworząc kapitał obywatelski. Do nich będziemy docierać z informacją, że powstają nowe możliwości działania obywatelskiego w których warto brać bezpośredni udział. Liczymy także na zainteresowanie samorządów lokalnych naszą propozycją wprowadzenia w Polsce ‘demokracji  partycypacyjnej’ która daje nowe i większe możliwości działania samorządowcom.

 

Jak planujecie przygotować wiosenny Kongres Ruchu Społeczno-Gospodarczego?                                                                                                     Jesteśmy w trakcie powołania ‘Komitetu Redakcyjnego’ do opracowania tez  Narodowej Strategii Rozwoju, które będą podstawą do opracowania  programu wyborczego środowiska PKŚ biorącego udział w najbliższych wyborach. Tezy będą uwzględniały głównie sugestie zgłaszane przez uczestników Ruchu Społeczno-Gospodarczego. Wynik  tej pracy zostaną zaprezentowanę na wiosennym Kongresie jako program wyborczy środowiska PKŚ wraz z zaproszeniem do współpracy tych sił politycznych, które ten program przyjmą za swój wraz z naszymi kandydatami do Parlamentu. Równocześnie będą tworzone struktury Ruchu przygotowujące środowisko do cyklu wyborów, które nastąpią w i po 2023r. Uczestnicy Kongresu po zaakceptowaniu programu wyborczego i uczestników wyborów zajmą się organizacją współpracy wyborczej w terenie. Kolejny Kongres Ruchu zostanie zwołany po wyborach w celu oceny wyniku wyborów i całej organizacji oraz przyjęcie dalszych planów działania.

  

Wywiadu udzielił: 23.12.22r. w Lipiu

Andrzej Stępniewski ; Koordynator Ruchu Społecznego- Powszechnego Samorządu Gospodarczego. kontakt: tel. 606 609 700;  andrzej.stepniewski@ruchspolecznypsg.pl