1. Proszę wskazać z jakich ugrupowań politycznych i z jakich środowisk społecznych, po wygranych wyborach, zostaną dobrani najbliżsi współpracownicy Prezydenta Miasta oraz z jakimi organizacjami politycznymi i społecznymi planowania jest ścisła współpraca w zarządzaniu miastem.
 2. Proszę wskazać, jak Kandydat odnosi się do inicjatyw poszerzenia autonomii największych miast Polski kosztem kompetencji władz krajowych. Czy w ocenie Kandydata samorządy mają zbyt wiele czy zbyt mało kompetencji w stosunku do sytuacji aktualnej? Jakie obszary kompetencji powinny zostać poszerzone, a które z nich zmniejszone?
 3. Proszę przedstawić opinię Kandydata na pracę Urzędu Miasta oraz zatrudnionych w nim urzędników. Czy godziny pracy urzędu zostaną dostosowane do potrzeb mieszkańców? W jaki sposób? Czy w ocenie Kandydata Urząd Miasta dysponuje odpowiednią do wykonywanych zadań kadrą urzędników? Czy planowane jest zwiększenie zatrudnienia? Jego zmniejszenie? Jak, jeśli w ogóle, w ocenie Kandydata, zmienią się wynagrodzenia urzędników miasta?
 4. Proszę zadeklarować czy po wygranych wyborach Kandydat będzie dążył do zmiany budżetu miasta? Jeśli w ocenie Kandydata konieczne jest jego zwiększenie – w jaki sposób zostanie ono sfinansowane? A może w ocenie Kandydata właściwe jest zmniejszenie budżetu miasta?
 5. Proszę opowiedzieć się za wyborem, z alternatywy dla obcokrajowców przebywających w mieście, pomiędzy procesami: asymilacji, integracji czy autonomii.
 6. Jaki model zostanie wybrany dla obowiązkowej edukacji młodzieży z diaspory obcokrajowców, w szczególności w perspektywie dążeń dumnego narodu ukraińskiego?
 7. Czy Kandydat uważa, że samorząd powinien wspierać środowiska LGBTQ+, jeśli tak – w jaki sposób zamierza je wesprzeć?
 8. Czy po wygranych wyborach Kandydat stworzy przestrzeń na wzór USC do udzielania ślubów/błogosławieństw dla związków jednopłciowych? Czy będą powstawały przestrzenie „trzeciego miejsca” dla osób i środowisk różnych światopoglądów i orientacji seksualnych?
 9. Jakie Kandydat preferuje rozwiązanie w kwestiach prowadzenia i finansowania religii w szkołach?
 10. Jakie będzie stanowisko Prezydenta miasta w kwestii dysponowania przez kościoły i związki wyznaniowe przywilejami w gospodarowaniu nieruchomościami?
 11. Jakie perspektywy kreślone są dla utrzymania i rozwoju sportu, sportu wyczynowego i młodzieżowego, na obiektach dostępnych w tkance miasta? Czy Kandydat przewiduje wsparcie dla kobiecego sportu, np. poprzez zapewnienie profesjonalnych warunków dla kobiecego klubu piłki nożnej czy boksu?
 12. Proszę zdradzić dążenia Kandydata w odniesieniu do stawek podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne i działalność gospodarczą. Czy po wygranych wyborach Prezydent będzie dążył do ustalenia tych stawek w maksymalnych wysokościach czy może zaproponuje jakieś obniżki? Które z nieruchomości miałyby zostać nimi objęte i według jakich kryteriów?
 13. Proszę opisać w jaki sposób w ocenie Kandydata będą kształtowały się ceny usług i opłat miejskich. Jak kształtowały się będą ceny odbioru odpadów?
 14. Proszę oświadczyć czy w przetargach w formule zamówień publicznych preferowane będą lokalne, stołeczne firmy zarejestrowane na terenie wykonywania prac bądź świadczenia usług?
 15. Czy w ocenie Kandydata miejska polityka w zakresie lokali mieszkalnych powinna polegać na ich sprzedaży i pomniejszaniu zasobu lokalowego czy też miasto powinno powiększać zasób lokali mieszkalnych pozostających własnością miasta i przez nie administrowanych?
 16. Proszę nakreślić pomysł rozwiązania problemu dostępności i kosztów czynszów mieszkań dla studentów uczących się w uczelniach wyższych w mieście.
 17. Proszę podzielić się spostrzeżeniem czego upamiętnienia lub czyjego pomnika brakuje w tkance miasta. Jaki monument i gdzie ratusz za przyszłej prezydentury wzniesie?
 18. Proszę opisać jak zdaniem Kandydata powinna kształtować się polityka transportowa miasta. Czy należy ograniczyć ruch samochodów w śródmieściu? W jaki sposób? Czy opłaty za parkowanie zostaną ustalone na maksymalnym dopuszczalnym poziomie? Czy należy inwestować w infrastrukturę rowerową, czy zwiększać ilość miejsc parkingowych? Czy należy dokończyć budowę obwodnicy – ramy komunikacyjnej? Czy priorytetem powinna być komunikacja publiczna? Tramwajowa, autobusowa czy może metro? Czy i w jaki sposób zmienią się ceny komunikacji publicznej?
 19. Co ratusz w czasach przyszłej prezydencji uczyni dla mieszkańców, którzy popadli w uzależnienie od nałogów, bądź z innych powodów cierpią niedostatek materialny?
 20. Proszę o informację na temat działań jakie po wygranych wyborach podejmie Prezydent w odniesieniu do dostępności opieki nad najmłodszymi i najstarszymi, w szczególności w sprawie cen miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz zaspokojenia potrzeb seniorów.
 21. Co zostanie zrobione dla poprawy dostępności i jakości dla mieszkańców Warszawy, w tym cudzoziemców, do usług ochrony zdrowia?

Na koniec proszę wskazać jeden, najważniejszy cel, który w przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Miasta stołecznego Warszawa zostanie przez Kandydata zrealizowany do końca najbliższej kadencji.