Władza chowa głowę w piasek. Do 1 sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć do porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu UE numer 2019/1152. Do 2 sierpnia bieżącego roku Dyrektywę UE numer 2019/1158.

Odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zmiany dotyczą Kodeksu Pracy.

W rządzie nie odnalazło się Ministerstwo Pracy i pewnie z tego powodu z wykazu prac KPRM usunięto projekt zmian ustawowych UC 118. Na co czekacie? Co ukrywacie? Konsultacje są obowiązkowe. OZZS „wBREw” czuwa.

„w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.” Dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym przez obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich prawo, umowy zbiorowe lub przyjętą praktykę, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zapewniając równocześnie zdolność adaptacyjną rynku pracy.

„w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.” Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy. Cele zostaną osiągnięte poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Treść implementowanych Dyrektyw jest znana, zostały opublikowane. Jesteśmy stroną społeczną w procesie konsultacji i uchwalania Ustaw, szczególnie zmieniających Kodeks Pracy. Prawa Człowieka i poszanowanie godności pracy dotyczy każdego zatrudnionego w Polsce. Praca nie jest towarem. My nie jesteśmy przedmiotem.

Witold Solski