Sejmowa Komisja ds. Petycji, 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowne Panie Posłanki,

Szanowni Panowie Posłowie,

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem Komendanta Straży Marszałkowskiej i Petycją Witolda Solskiego skierowaną do Pani Marszałek Elżbiety Witek.

Proszę o dialog i poparcie. Sytuacja byłaby marginalna, gdyby nie kierowała się ku grotesce.

Jestem Przewodniczącym Komisji Krajowej Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”. Czynności lobbysty świadczę społecznie dla dobra środowiska pracy. Nie śmiem przypuszczać, że nie będę mógł występować w imieniu członków naszego Związku i rzeszy blisko trzech milionów samozatrudnionych w Polsce, poszerzonych dodatkowo o grono ponad miliona cudzoziemców. W ramach inicjatywy legislacyjnej zarejestrowanej w wykazie prac legislacyjnych pod nr. UC118, w Polsce będą już w sierpniu implementowane Dyrektywy Unijne. W szczególności:

„w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.” Dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym przez obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich prawo, umowy zbiorowe lub przyjętą praktykę, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zapewniając równocześnie zdolność adaptacyjną rynku pracy.

„w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.” Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy. Cele zostaną osiągnięte poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Treść implementowanych Dyrektyw jest znana, zostały opublikowane. Jesteśmy stroną społeczną w procesie konsultacji i uchwalania Ustaw, szczególnie zmieniających Kodeks Pracy.

Prawa Człowieka i poszanowanie godności pracy dotyczy każdego zatrudnionego w Polsce. Praca nie jest towarem. My nie jesteśmy przedmiotem.

Polecam Państwa uwadze tekst dostępny pod linkiem:

https://wbrew.org/red-is-bad/

w innych materiałach skupiamy się na problemach prekariatu na rynku pracy.

Załączam skany w pdf-ach.

  • Pismo Komendanta
  • Petycja Witolda Solskiego

Oczywiście z największą przyjemnością się z Państwem spotkam, wyjaśnię wszelkie wątpliwości, jednak proszę pamiętać, że Straż Marszałkowska nie jest gotowa umożliwić mi, na pilnowanym przez siebie terenie, kontaktu z parlamentarzystami.

z szacunkiem,

Witold Solski

Korespondencja posłana na publicznie znane adresy poczty elektronicznej Pań i Panów Posłów.

Sławomir Jan Piechota

Urszula Augustyn

Grzegorz Raniewicz

Andrzej Smirnow

Marcin Duszek

Mirosław Maliszewski

Stefan Romecki

Jacek Świąt

Kornelia Wróblewska

Bogdan Latosiński

Jerzy Paul

Tomasz Szymański

Robert Warwas

Łukasz Zbonikowski

——

Witold Solski

Przewodniczący Komisji Krajowej
Ogólnopolski Związek Zawodowy

Samozatrudnionych „wBREw”
www.wBREw.org
solski@wbrew.org
+48 501 01 01 01