Nasza petycja w sprawie takich zmian w prawie pracy, by chroniło ono wszystkich świadczących pracę ( a nie tylko tych, którzy świadczą pracę na umowy etatowej) trafiła pod obrady Senatu i do dalszych prac w Komisji Praw Człowieka. To znaczy, że już nie tylko OZZS „wBREw” dostrzega konieczność ochrony praw samozatrudnionych.

https://www.senat.gov.pl/prace/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,768.html

Petycja z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu zastąpienia określenia „pracownik” określeniem „pracobiorca” (P10-25/23).

 

Petycja zbiorowa wniesiona przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”.

Dotyczy: zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

Autorzy petycji wnoszą o wprowadzenie zmiany w Kodeksie pracy polegającej na zastąpieniu w całej treści kodeksu określenia „pracownik” określeniem „pracobiorca” – jak wskazali łącznie 878 razy. Jednocześnie wnoszą o zmianę w słowniczku ustawowym, poprzez zdefiniowanie „pracobiorcy” – jako każdej osoby, która świadczy pracę na rzecz pracodawcy oraz „pracownika” – jako pracobiorcy świadczącego pracę na podstawie umowy o pracę. Zdaniem autorów petycji, za dokonaniem wskazanych zmian przemawia ważny interes publiczny, polegający na zrównaniu w  polskim prawie wszystkich osób świadczących pracę. Jak podkreślono w uzasadnieniu petycji, pojęcie pracownika od lat 70-tych ubiegłego wieku, gdy powstawał Kodeks pracy, dramatycznie ewoluowało i jego obecna zawartość semantyczna absolutnie nie odpowiada rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej. Wiele osób spośród 2,5 mln samozatrudnionych, z łącznej grupy 15 mln osób pracujących w Polsce, jest określanych niewłaściwym i nieadekwatnym terminem pracownik, podczas, gdy faktycznie są oni pracobiorcami, tak samo jak pozostałe 12,5 mln osób. Celem wnioskowanej zmiany jest, by słowo pracobiorca oznaczało wszystkich wykonujących pracę powierzoną przez pracodawcę, a określenie pracownik służyło do dookreślenia konkretnych typów pracobiorców i charakter umowy o pracę. Pozwoli to zrównać wobec prawa wszystkich świadczących pracę – pracobiorców i zakończenie uprzywilejowania pracobiorców – pracowników posiadających stałe zatrudnienie i umowę o pracę.

28 marca 2023 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Pełna treść petycji OZZS „wBREw”        WBREW PETYCJA 02 II 23 skan