Yellow Union to pojęcie określające fasadową organizację pracowniczą, która nie dba o interesy pracowników, a w sporach często staje po stronie pracodawcy i/lub rządu. Oczywiście Związek Przedsiębiorców i Pracodawców C.B. Kaźmierczaka pracowniczym związkiem konformistycznym nie jest, choćby z tego powodu, że ma wśród członków spółki z udziałem Skarbu Państwa i kilkadziesiąt innych mniejszych firm. Zainteresowanych odsyłamy do tekstu, który zawstydził organizacje zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego:

https://wbrew.org/czarek-ma-zwiazek/

Perłą reprezentatywności ZPP Czarka jest ZPP Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku. Powołanie i rejestracja był iście fantazyjna oraz brawurowa. Pracodawców było i jest w organizacji bez liku, choć bez trudu na palcach dwóch dłoni je zliczysz, gdy przeczytasz dalsze fragmenty naszej publikacji. Sądy Rejestrowe – Rejonowy w Białymstoku i Okręgowy w Stolicy (ten ostatni zajmuje się również partiami i członkami RDS-u), dostały wraz z wnioskiem procesowym stosowne informacje oraz dowody. Lata mijają, a sprawiedliwość szuka prawa i dobrego końca. Organizacja Regionalna z Województwa Podlaskiego dla ZPP z siedzibą w Warszawie trwale działa z naruszeniem prawa, mając ustawicznie poniżej dziesięciu członków pracodawców. Wniosek do Sądu o wykreślenie organizacji ZPP Województwa Podlaskiego z KRS złożyliśmy 17 stycznia 2021 roku. 27 października 2021 roku Sąd wydał Postanowienie oddalające Wniosek. 13 grudnia 2021 roku złożyliśmy Skargę i nadal czekamy na rozstrzygnięcie. Dla szukających humorów i absurdów polskiego życia gospodarczego przytaczamy obszerne fragmenty pism procesowych. Czarek ma urok i reprezentatywność oraz troszkę tupetu, skoro wymienił tę organizację jako swe wsparcie w Województwie we wniosku o aktualizację wypełniania zasad bycia w Radzie Dialogu Społecznego!

Źródła i dowody, do których nikt nie ma śmiałości się odnieść bądź zaprzeczyć.

wnoszę o:

 1. stwierdzenie, że liczba członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białystoku przy ul. Kamiennej 5 lok. 43, wpisanego do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000698194, utrzymuje się poniżej 10 pracodawców przez okres dłuższy niż trzy miesiące i skreślenie tegoż Związku z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadto wnoszę o:

 1. przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego wniosku.

UZASADNIENIE

 1. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białystoku został założony w dniu 10 kwietnia 2017 roku i zarejestrowany w KRS w dniu 5 października 2017 roku. Wnosząc o rejestrację, Związek złożył m.in. listę uczestników Zebrania Założycielskiego (k. 28 akt), na której widnieją, wpisane odręcznie, imiona i nazwiska, najprawdopodobniej firmy przedsiębiorstw oraz podpisy uczestników.

Dowód:    odpis z KRS, akta rejestrowe Związku, k. 28 akt rejestrowych

W dniu 20 października 2017 roku, już po rejestracji Związku w KRS, do tut. Sądu wpłynęło pismo Związku, w którym zwracał się on z „prośbą” o „zmianę formy prawnej Związku” z „Innej Organizacji Podmiotów Gospodarczych” na „Związek Pracodawców”.

Do wspomnianego powyżej pisma wnioskodawca nie dołączył jednakże żadnych dokumentów, z których wynikałoby, że organizacja rzeczywiście zrzesza co najmniej 10 pracodawców w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U.2019.1809, dalej: UOP), i tym samym – że spełnia wymogi określone w art. 7 ust. 1 UOP.

Dowód:           k. 53 i n. akt rejestrowych

Zarządzeniem z dnia 8 grudnia 2017 roku Sąd z urzędu sprostował postanowienie z dnia 5 października 2017 roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt BI XII Ns-Rej. KRS 7436/17/292, i to poprzez wpisanie w Dziel 1 Rubryce 1 „związek pracodawców” w miejsce „inna organizacja przedsiębiorców”. Jak wynika z uzasadnienia zarządzenia, dokonując sprostowania, Sąd oparł się jedynie na analizie zapisów Statutu Związku oraz uchwały o jego powołaniu. Sąd pominął jednakże badanie, czy uchwała ta została podjęta przez co najmniej 10 pracodawców w rozumieniu art. 1 ust. 2 UOP.

Dowód:           k. 55 akt.

 1. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 UOP w zw. z art. 11 pkt 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U.2019.263, dalej UZZ) za pracodawcę uznaje się pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm., dalej KP) oraz jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia.

Stosownie do utrwalonego w doktrynie poglądu, przez osobę wykonującą pracę zarobkową w rozumieniu art. 1 pkt. 1 UZZ „należy rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

 1. a) nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia,
 2. b) nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy,
 3. c) ma takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.” (za: Piątkowski Jan, Komentarz do ustawy o organizacjach pracodawców, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz., WKP 2019)

Sformułowana powyżej definicja wyklucza więc z grona pracodawców podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniające innych osób oraz spółki cywilne takich przedsiębiorców. Podmioty takie nie mogą tworzyć bądź współtworzyć związków pracodawców, posiadając niejako w zamian, stosownie do treści art. 2 UZZ, zdolność do zrzeszania się w związkach zawodowych.

 1. Jak wspomniano powyżej, do wniosku z dnia 28 kwietnia 2017 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego dołączył „Listę obecności na Zebraniu Założycielskim Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego”.

Na dokumencie tym widnieje tabela, zawierająca cyfry, imiona i nazwiska, firmy przedsiębiorców oraz podpisy, przy czym zastrzec należy, że ze względu na odręczność i wynikającą zeń częściową nieczytelność wpisów w kolejnych rubrykach tabeli, określenie „firmy” w odniesieniu do wpisów w kolumnie 2 stanowi jedynie domniemanie, wynikające z nazwy kolumny.

I tak, na liście znajdują się następujące dane i firmy przedsiębiorców:

 1. Hacka Design oraz imię i nazwisko „Suszczenia Grzegorz”
 2. ZM DUET oraz imię i nazwisko „Gozdecki Patryk”
 3. ARCHETYP oraz imię i nazwisko „Rafał Zdanowicz”
 4. AMK oraz imię i nazwisko „Jakub Michalis”
 5. ELEVENTH FLOOR oraz imię i nazwisko „Atrur Horacz”
 6. BAL-STAL (wpis nieczytelny) oraz imię i nazwisko „Adam Kiełczewski”
 7. Wesoła 17 sp. z o.o. oraz imię i nazwisko „Michał Kotarski”
 8. Startówki.pl oraz imię i nazwisko „Andrzej Konarski”
 9. Bajeczka Mońki oraz imię i nazwisko „Błażej Buńkowski”
 10. ACTIVE TEAM oraz imię i nazwisko „Filip Chdkiewicz”
 11. „eMeL” oraz imię i nazwisko „Marcin Leoszko”
 12. INEES Polska sp. z o.o. oraz imię i nazwisko „Tomasz Dobkowski”
 13. PHU Drapieżnik oraz imię i nazwisko „Maciej Kaszuba”
 14. Akademia Montessori Barbara Stasieło oraz imię i nazwisko „Barbara Stasieło”
 15. CRUTI (wpis nieczytelny) oraz imię i nazwisko „Łukasz Wądołwoski” (wpis nieczytelny)
 16. BP TURIO oraz imię i nazwisko „Marcin Rydelewski”

Poniżej przedstawiono informacje uzyskane z publicznych rejestrów na temat poszczególnych firm, przy czym odstąpiono od chronologii kształtowanej przez opisana powyżej listę, i to na rzecz kryterium spełniania wymogów określonych w art. 7 UOP.

Co do firmy pod pozycją 2:

ZM DUET to firma Zakładu Miesnego „Duet” Gozdecki, Kuzmicki, Łokic s.j. z siedzibą w Łapach, zarejestrowana od nr KRS 0000107945. Spółka jest pracodawcą, co potwierdzają dane z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publiczne UOKiK.

Dowód:           odpis KRS Spółki, wyciąg z danych SUDOP

Co do firmy pod pozycją 4:

Przedsiębiorca, co potwierdza rodzaj i zakres pomocy publicznej udzielonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest pracodawcą w rozumieniu art. 1 ust 2 UOP.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, wyciąg z danych SUDOP

Co do firmy pod pozycją 12:

INEES POLSKA sp z o.o. z siedzibą w Augustowie (NIP: 7311845683) jest aktywnym pracodawcą.

Dowód:           odpis KRS Spółki, wyciąg z danych SUDOP

Co do firmy pod pozycją 14:

Akademia Montessori Barbara Stasieło z siedzibą w Augustowie (NIP: 8461532911) jest aktywnym pracodawcą.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, wyciąg z danych SUDOP

Buńkowskiego

Co do firmy pod pozycją 1:

Ustalono, że nie odnosi się ona do żadnego przedsiębiorcy. Ów stan rzeczy miał prawdopodobnie miejsce również w 2017 roku. Grzegorz Suszczenia prowadzi działalność gospodarczą pod dwiema firmami: AVIORY (NIP: 5423167460) oraz UNION BUD (NIP: 5423167460), jednak żadna z nich nie zakładała, ani też nie uczestniczy w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego.

Dowód:           wyciąg z CEiDG

Co do firmy pod pozycją 7:

Jak wynika z treści stosownych wpisów w KRS (Wesoła 17 sp. z o.o., NIP: 9662103442), Michał Kotarski, jakkolwiek jest wspólnikiem Spółki, nigdy nie posiadał upoważnienia do jej reprezentacji. Wszelkie czynności przezeń w imieniu Spółki dokonane, w tym również oświadczenie o woli założenia związku pracodawców, pozostają z mocy prawa nieważne. Ubocznie wskazać trzeba, że według danych uzyskanych z SUDOP, Spólka nie zwracała się o pomoc publiczną, istnieje więc uzasadnione przypuszczenie, że nie zatrudnia pracowników.

Dowód:           odpis KRS Spółki

Co do firmy pod pozycją 9:

Niepubliczne przedszkole pod nazwą „Bajeczka” z siedzibą w Mońkach jest aktywnym pracodawcą. Jednak w wyciągu z CEIDG brak informacji, by Błażej Buńkowski był kiedykolwiek reprezentantem tego przedsiębiorcy. Składając oświadczenie majątkowe jako pełniący urząd Starosty Powiatu Monieckiego oświadczył nadto, że nie prowadził działalności gospodarczej w czasie składania oświadczenia. Tym samym nie mógł w imieniu Przedszkola skutecznie wyrazić woli założenia związku pracodawców.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, wyciąg z danych SUDOP, oświadczenia majątkowe Błażeja Buńkowskiego

Co do firmy pod pozycją 15:

Firma „CRUTI” nie figuruje ani w CEIDG, ani też w KRS. Podobnie imię i nazwisko, w brzmieniu ustalonym na podstawie wpisów na k. 34 akt rejestrowych, tj. „Łukasz Wądołwoski”.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, informacja z wyszukiwarki KRS

Co do firmy pod pozycją 5:

Eleventh Floor” (NIP: 5422887287) to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Elwirę Horosz-Ponichtera w Białymstoku. CEIDG nie zawiera informacji o upoważnieniu do reprezentacji przez osoby trzecie (np. przez Artura Horacza), brak jakichkolwiek informacji, by przedsiębiorca zatrudniał inne osoby.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, wyciąg z danych SUDOP

Co do firmy pod pozycją 6:

Przedsiębiorca Adam Kiełczewski, działający od 2015 roku pod firmą BAL-STAL (NIP: 7191355202) z siedzibą w Grajewie, przy podejmowaniu uchwały niewątpliwie reprezentował swoje przedsiębiorstwo, jednak z uwagi na fakt, że w latach 2014-2018, pełniąc urząd Burmistrza Miasta Grajewo, nie ujawnił stosownych oświadczeń majątkowych, do chwili obecnej nie wiadomo, czy reprezentacja ta była prawidłowa. Jak wynika z informacji uzyskanych z SUDOP, przedsiębiorca nie zatrudnia innych osób.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, wyciąg z danych SUDOP, informacje uzyskane ze strony internetowej BIP UM Grajewa

Co do firmy pod pozycją 8:

Jak wynika z treści wpisu do CEIDG przedsiębiorca Andrzej Jakub Konarski, prowadzi jednoosobową działalność pod firmą startówki.pl. Dane uzyskane z SUDOP nie pozwalają na stwierdzenie, że zatrudnia on pracowników.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, wyciąg z danych SUDOP

Co do firmy pod pozycją 13:

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „Drapieżnik” Maciej Kaszuba z siedzibą w Augustowie (NIP: 8461538204) to jednoosobowa działalność gospodarcza. Z danych uzyskanych w SUDOP wynika, że przedsiębiorca nie jest pracodawcą.

Dowód:           wyciąg z CEIDG, wyciąg z danych SUDOP

Co do firmy pod pozycją 16:

Zgodnie z informacjami odnośnie do przedsiębiorstwa pod firmą „Biuro Podróży Turio s.c.” z siedzibą w Białymstoku (NIP:  5423155936) uzyskanymi z CEIDG oraz SUDOP

 jest spółka utworzona z dwóch przedsiębiorców, nie będących, jednakże pracodawcami.

Dowód:           odpis KRS Spółki, wyciąg z danych SUDOP

Co do firmy pod pozycją 3:

Pod firmą „ARCHETYP RAFAŁ ZDANOWICZ” (NIP: 7581856403) działał przedsiębiorca Rafał Zdanowicz, jednak z dniem 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorstwo zostało wykreślone z CEIDG.

Dowód:           wyciąg z CEIDG

Co do firmy pod pozycją 10:

Jak wynika z treści wpisów w CEIDG przedsiębiorca AT Filip Chodkiewicz; ACTIVE TEAM s.c. Filip Chodkiewicz z dniem 3 stycznia 2019 roku zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowód:           wyciąg z CEIDG

Co do firmy pod pozycją 11:

Przedsiębiorca działający pod firmą „eMeL” Marcin Leoszko (NIP: 5661479108) z dniem 30 marca 2018 roku zaprzestał prowadzenia działalności.

Dowód:           wyciąg z CEIDG

Jak wynika z powyższego zestawienia, jedynie cztery przedsiębiorstwa (poz. 2, 4, 12, 14) w sposób niebudzący wątpliwości spełniają wymogi określone w art. 7 ust. 1 UOP.

W odniesieniu do czterech kolejnych (poz. 1, 7 , 9, 15) ponad wszelką wątpliwość istnieją podstawy, by twierdzić, że oświadczenia o założeniu związku pracodawców były złożone przez osoby nieuprawnione, a zatem nie mogą być brane pod uwagę jako współkreujące nowy byt prawny.

Pięciu przedsiębiorców (poz. 5, 6, 8, 13, 16) działa jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Brak przesłanek, by twierdzić, że podmioty te kogokolwiek zatrudniają, a co za tym idzie – że są pracodawcami w rozumieniu art. 1 ust. 2 UOP.

I wreszcie, trzech przedsiębiorców zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej (poz. 3, 10, 11), w tym – przedsiębiorstwo działające pod firma „eMeL Marcin Leoszko” należące do Prezesa Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego.

Niewątpliwie z mocy uchwały z dnia 10 kwietnia 2017 roku powstała organizacja przedsiębiorców, jednak brak podstaw, by twierdzić, że był to związek pracodawców, a stan ten nie został do chwili obecnej w żaden sposób sanowany.

Rekapitulując powyższe rozważania, stwierdzić trzeba, że w odniesieniu do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego zapadły przesłanki, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 UOP, co czyni niniejszy wniosek koniecznym i uzasadnionym.

SKARGA

na postanowienie referendarza sądowego z dnia 27 października 2021 roku o oddaleniu wniosku

W imieniu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska, jako Prezes Zarządu uprawniony do reprezentacji, na zasadzie art. 39822 § 1 k.p.c. niniejszym zaskarżam w całości postanowienie referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 27 października 2021 roku, doręczone w dniu 6 grudnia 2021 roku, oddalające wniosek o stwierdzenie, że liczba członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego w Białymstoku utrzymuje się poniżej 10 członków przez okres dłuższy niż 3 miesiące i wykreślenie tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowieniu temu zarzucam:

naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 3943§1 k.p.c. w zw. z art. 8 k.p.c. i w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j: Dz.U.2019.1809, dalej: „uop”) i to poprzez pominięcie treści art. 8 k.p.c., który jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 6943§1 k.p.c.

Formułując powyższy zarzut, wnoszę o:

1)   uwzględnienie wniosku ZPP Wielkopolska i wykreślenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego w Białymstoku z Krajowego Rejestru Sądowego;

ewentualnie:

2)   skreślenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego w Białymstoku z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu i to wobec powzięcia wiadomości, że liczba członków tej organizacji utrzymuje się poniżej 10 członków przez okres co najmniej 3 miesięcy

3)   zasądzenie na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych prawem

UZASADNIENIE

Wnioskodawca ZPP Wielkopolska złożył wniosek o stwierdzenie, że liczba członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego w Białymstoku utrzymuje się poniżej 10 członków przez okres dłuższy niż 3 miesiące i wykreślenie tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowieniem z dnia 27 października 2021 roku, doręczonym wraz z uzasadnieniem w dniu 6 grudnia 2021 roku, wniosek ów został oddalony.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie, referendarz sądowy stwierdził, że podmiotem, który może złożyć wniosek o stwierdzenie okoliczności wskazanych w art. 12 ust. 1 uop i skreślenie podmiotu jest wyłącznie związek, którego wpis dotyczy. W uzasadnieniu nie wskazano jednakże, czy chodzi o okoliczności wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 1 czy też w art. 12 ust. 1 pkt 2 uop.

ZPP Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu jest organizacją pracodawców, której zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. Ze statutu Organizacji wynika, iż jednym z celów Organizacji jest reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz ochrona ich praw i wolności gospodarczej. Zapis ten w pełni pokrywa się z treścią art. 5 uop. Jednocześnie nie ulega wątpliwości fakt, że członkowie ZPP Wielkopolska to obywatele w rozumieniu art. 8 uop. Jednym z ich praw, zwłaszcza w aspekcie wolności gospodarczej, jest prawo do rzetelnej reprezentacji, w tym również do reprezentacji ich interesów jako pracodawców. Prawo to materializuje się m.in. w treści art. 12 uop, zgodnie z którym organizacje pracodawców, które nie reprezentują co najmniej 10 członków, i to przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, winny być – jako nie reprezentujące pracodawców – wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca przedłożył we wniosku szereg dowodów jednoznacznie wskazujących, że stan opisany w art. 12 uop dotyczy ZPP Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Co więcej, Sąd zdecydował się na podjęcie czynności sprawdzających, wysyłając dwukrotnie do ZPP Województwa Podlaskiego wezwanie do złożenia wyjaśnień, zakreślając 21-dniowy termin na odpowiedź i to pod rygorem ujemnych skutków procesowych,. Pierwsze z wezwań odebrane zostało w dniu 22 czerwca 2021 roku przez Prezesa Zarządu p. Marcina Leoszko, zaś drugie – w dniu 30 czerwca 2021 roku przez ZPP Województwa Podlaskiego w siedzibie Organizacji. Mimo upływu 21-dniowego terminu oba wezwania do dziś pozostały bez odpowiedzi. Sąd zrealizował przy tym nałożonego przez siebie rygoru, mimo, że winien z urzędu zastosować się do dyspozycji art. 12 ust. 1 uop i organizację tę wykreślić z Krajowego Rejestru Sądowego, i to wobec całkowitego braku działania ze strony ZPP Województwa Podlaskiego, która to bezczynność w dniu 27 października zdecydowanie przekroczyła okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 uop.

Sąd nie dociekał przy tym powodów bezczynności, zaś jedynym „rygorem”, który zastosował, było oddalenie wniosku ZPP Wielkopolska, jako pochodzącego od podmiotu nieuprawnionego, nie posiadającego legitymacji czynnej do złożenia wniosku.

Z rozstrzygnięciem tym nie sposób się zgodzić, i to z powodów, o których mowa powyżej. Truizmem jest konstatacja, że organizacja pracodawców, która nie reprezentuje wystarczającej liczby pracodawców, nie powinna pojawiać się w przestrzeni publicznej jako podmiot uprawniony do wypowiadania się w ich imieniu. Jest też oczywistym, że ZPP Wielkopolska, jako organizacja pozarządowa, która działa na rzecz ochrony interesów swoich członków – także przecież obywateli w rozumieniu art. 8, może wszczynać postępowania cywilne i brać w nich udział. Z tego względu stwierdzenie, że ZPP Wielkopolska nie jest legitymowania do wszczynania postępowania zmierzającego do wyeliminowania z obrotu publicznego organizacji, która nie reprezentuje pracodawców w sposób określony ustawą, nie może się ostać.

W świetle powyższego tak zarzut, jak i wnioski sformułowane w niniejszej skardze są konieczne i uzasadnione.

WITOLD SOLSKI