„Partycypacja pracownicza i humanizacja pracy” to temat dzisiejszego międzynarodowego seminarium organizowanego w ramach projektu DIRECT II zorganizowanego przez hiszpańska Fundację Pierwszego Maja. Udział  w nim brał także udział przewodniczący OZZS „wBREw” Witold Solski.

Podczas spotkania wypowiadalai się  eksperci z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. Przedstawili swoje opinie związane ze stosunkami pracy, warunkami pracy, humanizacją pracy, dialogiem społecznym oraz rolą związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Przekazywane treści współbrzmiały z ideami głoszonymi przez OZZS „wBREw”, takimi jak partycypacja pojmowana jako współudział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, schyłek doktryn neoliberalnych wykluczających związki zawodowe, pojmowanie praw pracowniczych jako praw człowieka, budowanie koncepcji Nowej Pracy.

Szczególnie interesująco brzmiała wypowiedź Sary Lafuente z Europejskiego Instytut Związków Zawodowych (ETUI), która mówiła o tym, że należy rozdzielić prawo własności od prawa kontroli. Oznacza to między innymi, że pracownicy powinni mieć udział w procesach decyzyjnych dotyczących firmy, choć firma ta nie jest ich własnością. „To jest dobry moment na taką dyskusję – podkreślała Lafuente – i na zwrócenie uwagi, że każdy pracownik firmy jest także obywatelem, a firma porusza się w przestrzeni społecznej”

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” jest jedynym przedstawicielem dwumilionowej armii samozatrudnionych w Polsce i walczy o uwagę i szacunek dla tej grupy uczestników rynku pracy. Dochodzi do tego element partycypacji pojmowanej jako współdecydowanie w ramach komponentu „S” z trójcy E-S-G. Środowisko- Społeczność – Zarządzanie. „Nasz głos jest głosem pozbawionych głosu” – mówi Witold Solski.  – Chcemy by łańcuchy wartości w biznesie zerwały łańcuchy przymusu pracy.”