Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z własnej inicjatywy, pod numerem UD 408 otworzyło 9 lutego procedurę zmierzającą do regulacji rozwiązywania sporów zbiorowych pracy i zawierania układów zbiorowych pracy.

OZZS „wBREw” za pośrednictwem przewodniczącego Witolda Solskiego zabrało głos w kwestii tej ustawy proponując własne poprawki.

O PROJEKCIE

W celu ujednolicenia przepisów z zakresu zbiorowego prawa pracy, zgodnie z postulatami organizacji reprezentatywnych, proponuje się wprowadzenie obowiązku zawiązywania koalicji związków w trwającym sporze.Warunkiem prowadzenia rokowań będzie uczestniczenie w niej co najmniej jednej organizacji reprezentatywnej.

Anachroniczna Rada Dialogu Społecznego, mocą ustawy, chce przydać swym członkom znaczenia i wywrzeć wrażenie na ludziach świadczących pracę własnej przydatności. Być może animatorem zmian jest yellow union a najdalej leżącym celem jest blokada sprzeciwów pracowniczych w przyszłości.

Przy okazji otwarty zostanie dostęp do usług mediatorów, póki co wyrwany z kompetencji RDS-u a przekazany kompetencji Ministerstwa. OZZS WBREW niezwłocznie zgłosi na krajową listę rekomendowanych przez związek doświadczonych, kompetentnych i rzetelnych mediatorów, których sita organizacji reprezentatywnych nie honorowały.

POSTULOWANE ZMIANY

W OSR Ministerstwo wskazało, że regulacja dotyczy samozatrudnionych oraz Osób świadczących pracę na podstawie umów o dzieło lub zlecenia. Podobnie jak dla rolników indywidualnych zasadnym jest ustawowe doprecyzowanie zakresu podmiotowego regulacji poprzez wymienienie Osób świadczących w innych niż kodeksowej formie umowy o pracę.

Dlatego OZZS „wBREw” proponuje, by Art.2 ust.1 pkt 3 znalazł się w brzmieniu:

Ustawa o sporach zbiorowych pracy obejmuje także Osoby świadczące pracę w formie umowy niekodeksowej, w szczególności Osoby samozatrudnione oraz fikcyjnie samozatrudnione i wolontariuszy, jeżeli są członkami związku zawodowego, który reprezentuje je przed podmiotem tę pracę powierzającym.

KORZYŚCI

Beneficjentami zmian ustawowych mają być także samozatrudnieni. W OSR ministerialnym wskazuje się, że regulacją korzystnie objętych będzie 1,3 miliona samozatrudnionych oraz 1,2 miliona osób świadczących pracę na podstawie umów o dzieło i zlecenie. To nasi członkowie.

W projekcie z 9 lutego można odszukać zapisy z zadowoleniem przyjmowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”. Kotwica i fire wall warunkująca wszczęcie procedury jedynie za zgodą organizacji reprezentatywnej nie jest szczelna i wykluczająca istotnych dla obrony praw pracowniczych organizacji związkowych. Wolności nie można okiełznać.

REPREZENTATYWNOŚĆ

W katalogu słownikowych definicji legalnych projektowanej ustawy w szczególności czytamy: art.2.1.8)2. „przepisy dotyczące osób wykonujących pracę zarobkową stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo tworzenia i wstępowania lub prawo wstępowania do związków zawodowych, o których mowa w art.2 ust.4 1-6 ustawy o związkach zawodowych”.

OZZS „WBREW” jest Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Samozatrudnionych, ma zdolność strajkową, prawo zawierania układów zbiorowych i zmierza do uzyskania statutu tzw. małej reprezentatywności.

DOPRECYZOWAĆ

Doprecyzowaniu w akcie wymaga enumeratywne wpisanie, że ochronie podlegają samozatrudnieni zrzeszeni w związku zawodowym, taka regulacja zastosowana została wobec rolników indywidualnych i warto korzystać ze sprawdzonych wzorów.

OZZS „WBREW” weźmie udział w konsultacjach i pracach zespołów parlamentarnych pracujących nad ostatecznym tekstem projektowanej ustawy o sporach zbiorowych pracy.

PO PIERWSZE – UJEDNOLICIĆ

Ujednolicenie  należy zacząć od redefinicji określeń „pracownik” oraz „osoba wykonująca pracę zarobkową”  i zastąpienia ich określeniem „pracobiorca”, dzięki czemu projektowana zmiana prawa obejmie wszystkich świadczących pracę, (a więc pracobiorców), a nie tylko pracobiorców będących pracownikami, czyli osobami świadczącymi pracę na podstawie umowy o pracę. Wynika to z faktu, że każda praca powinna być chroniona tak samo, niezależnie od formy jej świadczenia.

Nowa ustawa, zgodnie panującymi w Unii Europejskiej normami dotyczącymi regulacji prawnych powinna mieć charakter inkluzywny wobec wszystkich członków społeczeństwa, a nie – wykluczający i spełniać warunek równości wszystkich obywateli wobec prawa.

W treści ustawy należy konsekwentnie zastosować wskazane powyżej określenia Pracobiorca oraz Pracownik zgodnie z ich faktycznym odniesieniem semantycznym.

Ustawodawca w projekcie raz mówi o

1)„osobie wykonującej pracę zarobkową” stosując odpowiednio zapis ustawy o związkach zawodowych :

Art. 1 1. „Ilekroć w ustawie jest mowa o osobie wykonującej pracę zarobkową – należy przez to rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy”

a raz o

2)„pracowniku”, stosując odpowiednio kodeks pracy

Art. 2. KP „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.”

Tymczasem OZZS „wBREw” proponuje, by zmiany rozpocząć od kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych ujednolicając terminologię tak, by wszelkie normy prawne dotyczące pracy w równym stopniu obowiązywały i służyły wszystkim pracobiorcom.

Potwierdzeniem tego kierunku myślenia jest konstytucja RP, której art. 32 mówi wprost: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Obecnie proponowane zmiany w ustawie sporach zbiorowych są sprzeczne z tym artykułem wprowadzając rozróżnienie na „osoby świadczące pracę” i „pracowników”.

Stąd żądanie naszego związku, by najpierw ujednolicić kodeks pracy i ustawę o związkach zawodowych a dopiero po tym zabierać się za ustawę o sporach zbiorowych.

Nie mamy roszczeń My mamy postulaty mające oparcie w Konstytucji RP. W obronie członków nie zawahamy się skorzystać z przysługujących nam prerogatyw. Naszym celem jest dobro Zakładu Pracy – idei przywołanej w pracach prof. Arkadiusza Sobczyka.

Witold Solski , przewodniczący OZZS „wBREw”