Prezes OZZS „wBREw” Witold Solski zaproszony do udziału w Konwencie Antykryzysowym.

Dwudziestego litopada w Warszawie Konwent organizacji społecznych i gospodarczych pracować będzie nad planem naprawczym dla Polski.

Nie może tam zabraknąć OZZS „wBREw” i jej przewodniczącego.

Zapraszamy do wsparcia i do udziału.

DEKLARACJA PROGRAMOWA RUCHU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
MANIFEST POLSKIEJ KLASY ŚREDNIEJ
„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,
Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna (…)
Bo własne tylko upodlenie ducha
Ugina wolnych szyję do łańcucha”
Adam Mickiewicz
My Polacy potrzebujemy państwa, które wesprze, obroni, pozwoli
realizować aspiracje obywateli i narodu.
Chcemy bezpiecznego państwa
Chcemy konstytucji, która jasno określi zakres władzy, kompetencji,
odpowiedzialności.
Precz z obecną ordynacją wyborczą, która z posłów i senatorów uczyniła ludzi
bezwolnych, pokorne narzędzia w rękach partyjnych wodzów.
Dość finansowania partii z budżetu państwa, co zbudowało uprzywilejowany,
zmonopolizowany, hermetyczny system władzy.
Chcemy, by obywatel samodzielnie decydował o kwocie z własnego podatku
przeznaczonej na wybraną partię.
Chcemy przywrócenia zaufania Polaków do władzy sądowniczej. Wiemy, że
wymaga to gruntownych reform i zmian personalnych.
Chcemy polskiej strategii obronnej, odpowiednich środków na Wojsko Polskie.
Chcemy odbudowy polskiego przemysłu obronnego.
Dość korupcji, nepotyzmu, biurokratycznej prywaty. Chcemy wysokich kar za
wszelkie formy korupcji. Chcemy jawności dochodów i wynagrodzeń wszystkich
pracowników państwowych i samorządowych.
Chcemy sprawnego, zasobnego i odpowiedzialnego samorządu terytorialnego
wyposażonego w kompetencje i środki finansowe.
Chcemy bezpieczeństwa dla narodu
Rodzina, szkoła, organizacje młodzieżowe, wojsko, dom, media mają odbudować
poczucie wspólnoty wśród Polaków. To państwo ma dać pieniądze na programy
a jednocześnie zaprzestać finansowania pseudopatriotów szkalujących Polskę.
Dość walki z Kościołem. Tylko współpraca państwa i narodu z Kościołem
przyniesie zwycięstwo polskiej tożsamości, przywróci dumę narodową,
szczególnie młodemu pokoleniu.
Państwo i my wszyscy musimy stać się mecenasami i promotorami polskiej
kultury, bastionem walki z antypolonizmem. Antypolonizm powinien być
surowo karany.
Musimy pomagać Polakom za granicą. Musimy umacniać więź z Polakami na
obczyźnie, stworzyć dla nich szansę powrotu do Polski.
Chcemy bezpieczeństwa dla polskiej przedsiębiorczości
Chcemy, by udokumentowane oszczędności i inwestycje polskich
przedsiębiorstw nie były opodatkowane. Czas przywrócić dominację polskiej
własności w bankowości, przemyśle, handlu i usługach.
Przemysł: obronny, wydobycia surowców, energetyczny, łączność raz ważne
elementy infrastruktury o znaczeniu strategicznym dla państwa i narodu
powinny pozostać na trwałe własnością Polaków bądź własnością państwa.
Ziemia i lasy mają być zawsze polskie.
Chcemy by polskie rolnictwo było dochodowe a gospodarstwa rodzinne trwałe.
Żądamy powołania mocą ustawy Powszechnego Samorządu Gospodarczego.
Umożliwi to skuteczną walkę z nieuczciwą konkurencją, dumpingiem,
praktykami monopolistycznymi oraz firmami, które unikają płacenia podatków
w Polsce.
Chcemy, by fundusze unijne trafiały według jasnych, jawnych kryteriów w ręce
polskich przedsiębiorców, a nie zagranicznych koncernów
Chcemy bezpiecznej polskiej rodziny
Praca, dom, edukacja, zdrowie, zabezpieczenie emerytalne to przedmioty troski i
powinności państwa wobec polskiej rodziny. Praca nie może być wyzyskiem a
płaca jałmużną
Chcemy niskich podatków pośrednich. Chcemy obniżenia podatków, narzutów
na płace i składek pobieranych od najniższych wynagrodzeń oraz ludzi młodych,
podejmujących pierwszą pracę
Chcemy zachęt dla obywateli i przedsiębiorstw, jeśli przeznaczą fundusze na
finansowanie stypendiów, naukę i edukację niezamożnych i wybitnie zdolnych,
młodych Polaków.
Chcemy, by udokumentowane oszczędności i inwestycje polskich rodzin oraz
wydatki na edukację i zdrowie były nieopodatkowane.
Chcemy skutecznej, dostępnej służby zdrowia a nie prywaty, bogacenia się
zagranicznych firm farmaceutycznych, żerowania na zdrowiu Polaków.
Warszawa, 20 listopada 2022 r.